Download
โครงการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565
โครงการยกระดับความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2565
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาฯ
โครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและตรวจสอบอาคารแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2565
รายการตรวจตราสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของสถานที่ทำงาน
แบบประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ (CU-BSL Cheklist)
แบบประเมินระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับด้านรังสี จุฬาฯ (CU-RS Checklist)
แบบสำรวจข้อมูลห้องปฏิบัติการ (CU Lab form)
แบบสำรวจข้อมูลคลังกลางเก็บสารเคมี (CU Chem-store form)
แบบฟอร์มดาวน์โหลดสำหรับ คปอ.ส่วนงาน
แบบฟอร์มเกี่ยวกับงาน Biosafety
โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด โลโก้ ศปอส.
โครงการตรวจติดตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564
โครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและตรวจสอบอาคารแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564
เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
โครงการยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ฉลากติดภาชนะของเสียสารเคมี
แบบการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงฯ โครงการยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน