ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
โครงการประกวด Chula Safety Ambassador 2019
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม "หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย"
Training course: Chemical Safety Training for Research Students and Researchers
List of passing candidates in training course: Chemical Safety Training for Research Students and Researchers
อบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย"  
รายงานประจำปี 2560  ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)
สถิติความปลอดภัย
สรุปสถิติความปลอดภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ค.61 - ก.ย. 61)
สรุปสถิติความปลอดภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต.ค.61 - ก.ย. 62)
บทวิเคราะห์ข่าว /บทความ
ถอดบทเรียน : เหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือแหลมฉบัง A2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
บทความเรื่อง " เมื่อทำงานในสถานที่อับอากาศ"
10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
ภัยร้าย...จากการทำงานกับของเหลวไวไฟ
สรุปกิจกรรม / สัมมนา / อบรม
อบรมความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด
ศปอส. ร่วมกับ ศสอ. จัดอบรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี” บรรยายโดย ภญ.ดร.รวิวรรณ มณีรัตนโชติ
 จุฬาฯ ร่วมกับ ศปอส. จัดโครงการความปลอดภัยในการทำงาน เรื่อง การจัดระบบและปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิการชีวนิรภัย 2
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Walk through survey
เอกสารเผยแพร่
ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ของเสียห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม
เอกสารงานประชุมเสวนาเรื่อง " ที่อับอากาศ: การเอาตัวรอดและการป้องกัน บทเรียนจากอุบัติภัย" (14/07/60)
โปสเตอร์
การจัดเก็บสารเคมีอันตราย
แนวทางปฏิบัติการทิ้งของเสียอันตรายทางชีวภาพ
P05-การแยกประเภทของเสีย
ปฏิทินกิจกรรม