เรียนรู้ สู้ภัย COVID-19
รวมประกาศ และ แนวปฏิบัติ (COVID-19)
สื่อความรู้ และ บทความ (COVID-19)
ความเคลื่อนไหว (COVID-19)
คำถามที่พบบ่อย (COVID-19)
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
กำหนดการสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย (Thai version: e-Learning)
โครงการสำรวจและทดสอบประสิทธิภาพเทปตรวจหาการรั่วซึมของก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen Detection Tape)
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม "หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย"
List of passing candidates in training course: Chemical Safety Training for Research Students and Researchers (English course)
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 10/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564
คุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัย
สถิติความปลอดภัย
สรุปสถิติความปลอดภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต.ค.63 - ก.ย. 64)
บทวิเคราะห์ข่าว /บทความ
ข้อแนะนำในการทำงานกับกรดไฮโดรฟลูออริก (กรดกัดแก้ว)
ข้อแนะนำในการจัดการปรอทหกหล่น
การเปิดใช้งานห้องปฏิบัติการวิจัยอีกครั้งในช่วงวิกฤต COVID-19
สารก่อภูมิแพ้ สารอันตรายที่ต้องระวัง
สรุปกิจกรรม / สัมมนา / อบรม
SHECU ประชุมเครือข่าย คปอ. จุฬาฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านความปลอดภัยฯ
ศปอส. ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ "ชาวศิลปกรรม เข้าใจอุบัติการณ์ ร่วมใจรายงาน มุ่งสู่ Zero Accident" จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Neurobehavioral Assessment and Statistical Analysis
ผู้บริหารจุฬาฯ นำทีมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ขั้นรุนแรงเสมือนจริง เต็มรูปแบบ อาคารจามจุรี 5
เอกสารเผยแพร่
ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ของเสียห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม
เอกสารงานประชุมเสวนาเรื่อง " ที่อับอากาศ: การเอาตัวรอดและการป้องกัน บทเรียนจากอุบัติภัย" (14 กรกฎาคม 2560)
โปสเตอร์
ความปลอดภัยทั่วไป & อาชีวอนามัย
เคมี
ชีวภาพ
รังสี
วีดีโอคลิป
ชัวร์ก่อนแชร์ : พ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำให้ระเบิด-ไฟไหม้ จริงหรือ?
ชัวร์ก่อนแชร์ : น้ำแข็ง + โซดา + เกลือ + ถ่านไฟฉาย ทำให้พัดลมหมุนได้ จริงหรือ?
นานาสาระความรู้ ปรับพฤติกรรมเพื่อลดเสี่ยงจากออฟฟิศซินโดรม
ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย
ปฏิทินกิจกรรม