Chula Safety 2021 : ชีวิตวิถีใหม่สู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
กำหนดการงาน Chula Safety 2021
โครงการประกวดด้านความปลอดภัย
ผลงาน คปอ. ส่วนงาน
ความสำคัญของโครงการ Chula Safety 2021
เรียนรู้ สู้ภัย COVID-19
รวมประกาศ และ แนวปฏิบัติ (COVID-19)
สื่อความรู้ และ บทความ (COVID-19)
ความเคลื่อนไหว (COVID-19)
คำถามที่พบบ่อย (COVID-19)
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
กำหนดการสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย (Thai version: e-Learning)
โครงการประกวดบุคลากรด้านความปลอดภัยโดดเด่น ประจำปี 2564
โครงการประกวดส่วนงานด้านความปลอดภัยโดดเด่น ประจำปี 2564
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย"
List of passing candidates in training course: Chemical Safety Training for Research Students and Researchers (English course)
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 24 กันยายน 2564
คุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัย
สถิติความปลอดภัย
สรุปสถิติความปลอดภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต.ค.64 - ก.ย. 65)
บทวิเคราะห์ข่าว /บทความ
เรียนรู้ สไตรีนโมโนเมอร์ สารเคมีอันตรายจากเหตุการณ์ที่กิ่งแก้ว
ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับของเสีย ethidium bromide (EtBr)
น้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำยาล้างห้องน้ำ อันตรายถึงชีวิตจากพิษแก๊สคลอรีน
“ปลั๊กพ่วง” ความเสี่ยงที่ถูกมองข้าม
สรุปกิจกรรม / สัมมนา / อบรม
สาระความรู้ เสวนาเรื่อง “มองทุกมิติ กับอุบัติภัย โรงงานสารเคมีระเบิด”
SHECU ประชุมเครือข่าย คปอ. จุฬาฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านความปลอดภัยฯ
ศปอส. ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ "ชาวศิลปกรรม เข้าใจอุบัติการณ์ ร่วมใจรายงาน มุ่งสู่ Zero Accident" จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Neurobehavioral Assessment and Statistical Analysis
เอกสารเผยแพร่
ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ของเสียห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม
เอกสารงานประชุมเสวนาเรื่อง " ที่อับอากาศ: การเอาตัวรอดและการป้องกัน บทเรียนจากอุบัติภัย" (14 กรกฎาคม 2560)
โปสเตอร์
ความปลอดภัยทั่วไป & อาชีวอนามัย
เคมี
ชีวภาพ
รังสี
วีดีโอคลิป
Chula Safety 2021 : สัมมนา เรื่อง “fake news ด้านความปลอดภัย”
Chula Safety 2021 : การอบรม เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย”
Chula Safety 2021 : การอบรม เรื่อง “การดูแลสุขภาพจิตกับการทำงาน-การเรียนออนไลน์”
Chula Safety 2021 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม”
ปฏิทินกิจกรรม