เรียนรู้ สู้ภัย COVID-19
รวมประกาศจุฬาฯ  (COVID-19)
สื่อความรู้ (COVID-19)
บทความ (COVID-19)
ความเคลื่อนไหว (COVID-19)
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
📌📌 แบบแจ้งความประสงค์ขอรับเจลแอลกอฮอล์ขนาด 500 mL (สำหรับส่วนงานภายในจุฬาฯ) 📌📌
ขยายวันปิดสำนักงานชั่วคราว และยกเลิกบริการต่าง ๆ ของ ศปอส.
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (COVID-19)
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม "หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย"
List of passing candidates in training course: Chemical Safety Training for Research Students and Researchers (English course)
รายงานประจำปี 2561  ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)
สถิติความปลอดภัย
สรุปสถิติความปลอดภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต.ค.61 - ก.ย. 62)
สรุปสถิติความปลอดภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต.ค.62 - ก.ย. 63)
บทวิเคราะห์ข่าว /บทความ
ความปลอดภัยในสำนักงานและห้องปฏิบัติการในช่วงการทำงานจากบ้าน (Work-from-Home Office/Lab Safety)
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โดยอาศัยการ “Flatten the Curve”
บทเรียนจากกรณีการปกปิดข้อมูลของผู้ป่วยที่ติดโรค COVID-19 รายที่ 38 และ 39 ของประเทศไทย ทำให้ต้องมีการสั่งกักกันผู้คนที่เกี่ยวข้องอีกมากมายนั้น
ฝุ่นพิษ PM 2.5 คลุ้งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 8 มกราคม 2563
สรุปกิจกรรม / สัมมนา / อบรม
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ (14 ก.พ. 63)
ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ SHECU ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 (7 ก.พ. 63)
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศปอส. จัดกิจกรรมเดินสำรวจความปลอดภัย (walk through survey) ณ อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ (23 ม.ค. 63)
กิจกรรมแจกหน้ากาก N95 ภายใต้โครงการรู้เท่าทัน ป้องกัน PM2.5 ของศูนย์ SHECU  วันที่ 21 - 22 ม.ค.63 ณ โถงอาคารแถบ นิละนีธี คณะวิทยาศาสตร์
เอกสารเผยแพร่
ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ของเสียห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม
เอกสารงานประชุมเสวนาเรื่อง " ที่อับอากาศ: การเอาตัวรอดและการป้องกัน บทเรียนจากอุบัติภัย" (14 กรกฎาคม 2560)
โปสเตอร์
ความปลอดภัยทั่วไป & อาชีวอนามัย
เคมี
ชีวภาพ
รังสี
วีดีโอคลิป
รับมือวายร้าย coronavirus (2019-nCoV)
ฝุ่น PM2.5 "ไม่ใช่เรื่องขี้ฝุ่น"
การใช้หน้ากาก N95 แบบพับได้อย่างถูกวิธี
ชัวร์ก่อนแชร์ : ห้ามใช้แอลกอฮอล์พ่นหน้ากากอนามัย จริงหรือ?
ปฏิทินกิจกรรม