สรุปกิจกรรม / สัมมนา / อบรม
หน้า :   > 
SHECU และตัวแทนส่วนงาน จุฬาฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
นายสุทธิ สุโกศล ร่วมกิจกรรม
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยฯ  ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ประชุมเครือข่าย คปอ.  ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1/2565
การอบรมการจัดการของเสียอันตรายทางชีวภาพ : ขยะจากการใช้ ATK
การอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น
โครงการสัมมนาบุคลากร ศปอส. ประจำปีงบประมาณ 2565
SHECU ประชุมเครือข่าย คปอ. จุฬาฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านความปลอดภัยฯ
ศปอส. ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ "ชาวศิลปกรรม เข้าใจอุบัติการณ์ ร่วมใจรายงาน มุ่งสู่ Zero Accident" จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Neurobehavioral Assessment and Statistical Analysis
ผู้บริหารจุฬาฯ นำทีมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ขั้นรุนแรงเสมือนจริง เต็มรูปแบบ อาคารจามจุรี 5
จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย เข้าร่วมประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ จุฬาฯ
ศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ SHECU ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา  เรื่อง "ระเบิดเบรุต จุดชนวนความปลอดภัยอย่างยั่งยืน"  (17 ส.ค. 63)
กิจกรรมประกวดภาพถ่าย งาน Chula Safety 2020 : New normal สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ คปอ.ส่วนงาน ประจำปี 2563 งาน Chula Safety 2020 : New normal สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ (14 ก.พ. 63)
ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ SHECU ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 (7 ก.พ. 63)
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศปอส. จัดกิจกรรมเดินสำรวจความปลอดภัย (walk through survey) ณ อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ (23 ม.ค. 63)
กิจกรรมแจกหน้ากาก N95 ภายใต้โครงการรู้เท่าทัน ป้องกัน PM2.5 ของศูนย์ SHECU  วันที่ 21 - 22 ม.ค.63 ณ โถงอาคารแถบ นิละนีธี คณะวิทยาศาสตร์
เปิดบูธกิจกรรมแจกหน้ากาก N95 ภายใต้โครงการรู้เท่าทัน ป้องกัน PM2.5 ในงานวันกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ (20 ม.ค. 63)
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น (14 ม.ค. 63)
การบรรยาย เรื่อง "แนวปฏิบัติการทิ้งของเสียอันตรายทางชีวภาพ" (15 ม.ค. 63)
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแจกหน้ากาก N95 รอบพิเศษ  (16 ม.ค.63)
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนพลังสรรค์สร้างยุทธศาสตร์ความปลอดภัยยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (7 ม.ค. 63)
การอบรมออฟฟิศซินโดรม เรื่อง “เคลื่อนนิด ขยับหน่อย ห่างไกลจากออฟฟิศซินโดรม” (25 ธ.ค. 62)
ผู้อำนวยการศูนย์ SHECU ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง นโยบายความปลอดภัยฯ (17 ธ.ค. 62)
การสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเรื่อง "How to Create Safety Culture in Academic Institute" (25 ก.ย. 62)
ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยฯ (22 ส.ค. 62)
ภาพบรรยากาศงาน #ChulaSafety2019 เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (9 ส.ค. 62)
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (8 ส.ค. 62)
การอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (24 ก.ค. 62)
สัมมนาบุคลากร ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ ประจำปี 2562 (13-15 ก.ค. 62)
การอบรมความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด (5 มิ.ย. 62)
ศปอส. ร่วมกับ ศสอ. จัดอบรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี” บรรยายโดย ภญ.ดร.รวิวรรณ มณีรัตนโชติ (24 พ.ค. 62)
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ศปอส. จัดโครงการความปลอดภัยในการทำงาน เรื่อง การจัดระบบและปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิการชีวนิรภัย 2 (29 เม.ย. 62)
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Walk through survey (29 เม.ย. 62)
การประชุมชี้แจง (ร่าง) คู่มือปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย (23 เม.ย. 62)
SHECU เข้าร่วมโครงการ CU Zero Traffic Accident เพื่อร่วมปลุกและปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างวัฒนธรรมในการขับขี่ปลอดภัย (23 เม.ย. 62)
การประชุมเครือข่าย คปอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1-2562 (15 มี.ค. 62)
ประกาศผลการประกวด Acronym และประกวดชื่อ Theme งาน Chula Safety 2019 (15 มี.ค. 62)
สำนักงานเขตปทุมวัน ให้ความอนุเคราะห์เก็บขยะอันตราย  (หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์)  (7 มี.ค. 62)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ (6 มี.ค. 62)
การอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี สำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (5 มี.ค. 62)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (5 มี.ค. 62)
หน้า :   >