คู่มือ/แนวปฎิบัติ
4,931 views    
    [6 พ.ย. 61]    
   อาชีวอนามัย
 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร ตามมาตรา ๓ วรรคสอง (6 MB)
 กฏกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 (157 KB)
 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (71 KB)
 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4 MB)
 คู่มือความปลอดภัยพื้นฐาน สำหรับนิสิตและบุคลากร (11 MB)
 (ร่าง) คู่มือการตรวจติดตาม ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1 MB)
 (ร่าง) คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีอัคคีภัย (word) (2 MB)
 (ร่าง) คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีอัคคีภัย (pdf) (859 KB)
 แนวปฏิบัติในการป้องกันตนเองจาก COVID-19 ในที่พักอาศัย กรณีเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังหรือมีผู้เคยป่วยโรค COVID-19 ในที่พักอาศัย (88 KB)
 แนวปฏิบัติในการป้องกันตนเองจาก COVID-19 ในที่พักอาศัย กรณีต้องกักตัวเอง 14 วันจากการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือเคยอยู่บริเวณใกล้ชิดผูู้ป่วย COVID-19 (93 KB)
 แนวปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากการติดและแพร่กระจายโรค COVID-19 (97 KB)
 แนวปฏิบัติการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในบ้านเรือนสำหรับพื้นผิววัสดุในสถานการณ์ที่มีการระบาดของ COVID-19 (112 KB)
 คู่มือการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาฯ (840 KB)
 มาตรฐานงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร, สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 (2 MB)
   ด้านเคมี
 แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยด้านเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (933 KB)
 คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาปฏิบัติการ (6 MB)
 คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย (10 MB)
 คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับผู้ดูแลห้องปฎิบัติการ (4 MB)
 ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม (4 MB)
 แนวปฏิบัติการจัดการของเสียสารเคมี (650 KB)
 คู่มือการสำรวจสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยใช้ ESPReL Checklist (3 MB)
 คู่มือการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) (7 MB)
 คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2, 2558 (10 MB)
   ด้านรังสี
 คู่มือความปลอดภัยในการทำงานด้านรังสี (3 MB)
 แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางรังสี (3 MB)
   ด้านชีวภาพ
 แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (413 KB)