ผู้บริหาร/บุคลากร
3,568 views    
    [7 เม.ย. 63]    
Card image

ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

ผู้อำนวยการ

อีเมล : tirayut.v@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 0 2218 5222


Card image

ดร.จุฑาสิริ โรหิตรัตนะ

ผู้เชี่ยวชาญ

อีเมล : juthasiri.r@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 02-218-6190

Card image

นายสุพจน์ พุทธวงค์

ผู้เชี่ยวชาญ

อีเมล : supote.p@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 02-218-7681

Card image

ดร.องอาจ ธเนศนิตย์

ผู้เชี่ยวชาญ

อีเมล : ongart.t@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 02-218-5227


กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ และบริหาร (วิชาการ)
Card image

ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจฯ

อีเมล : woraluk.ma@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 02-218-5230


Card image

นางสาวกุลพธู สุนทรารชุน

หัวหน้าสำนักงาน

อีเมล : kulpathu.s@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 02-218-5222

Card image

นางสาวธนภรณ์ เจียมรวมวงศ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

อีเมล : tanaporn.ji@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 02-218-6172

Card image

นางสาวพีรดา สุนทระ

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

อีเมล : peerada.so@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 02-218-6178กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
Card image

ดร.ขวัญนภัส สรโชติ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจฯ

อีเมล : kwannapat.s@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 02-218-5213


Card image

นางสาวจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

อีเมล : jutamas.s@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 02-218-6173

Card image

ดร.ภุชงค์ ศรีอ่วม

วิศวกรความปลอดภัยในการทำงาน

อีเมล : puchong.s@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 02-218-5227

Card image

นายธีรพัฒน์ คล้ายมุข

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

อีเมล : recycle4@gmail.com, theerapat.k@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 02-218-6175

Card image

นางสาววันวิสา สุดสมัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ชีวภาพ)

อีเมล : wanwisa.su@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 02-218-6176

Card image

นางสาวธมลวรรณ หิรัญสถิตย์พร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (เคมี และรังสี)

อีเมล : tamonwan.h@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 02-218-6177

Card image

นางสาวนิภาพร กุลสุข

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และประชาสัมพันธ์

อีเมล : nipaporn.ku@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 02-218-6174


Card image

นายอภิสิทธิ์ ดุมลักษณ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
(ระบบคอมพิวเตอร์)

อีเมล : apisit.d@chula.ac.th

โทรศัพท์ : 02-218-6179