แนวทางการดำเนินงานของ คปอ.ส่วนงาน
3,322 views    
    [5 ม.ค. 61]    
   แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564

ภาพรวมการดำเนินงานของ คปอ.ส่วนงาน

     การทำงานของ คปอ.ส่วนงาน เริ่มด้วยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงาน ภายในส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม ประเมิน และทบทวนผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานของ คปอ. เป็นดังนี้

ตัวอย่างการดำเนินงาน เช่น คปอ.ส่วนงานคณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนการทำงานด้านการปลอดภัย 5 ปี ร่วมกับ SHE MDCU และคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาตร์ ตั้งแต่ ปี 2554 และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายของ SHECU เพื่อให้นิสิต นักวิจัย และบุคลากรมีความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน


เอกสารชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (คปอ.ส่วนงาน)

   เกณฑ์กิจกรรมพื้นฐานที่ส่วนงานควรกำหนดไว้ในแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 เกณฑ์กิจกรรมพื้นฐานที่ส่วนงานควรกำหนดไว้ในแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (113 KB)