ติดต่อเรา
3,777 views    
    [16 ก.ย. 64]    


ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)
อาคารจามจุรี 1 ชั้น 1 ห้อง 108 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0 2218 5222 และ 09 9132 6622 (ธุรการ)
08 9152 2626 (เฉพาะกรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง)
อีเมล shecu@chula.ac.thติดตาม SHECU

     


เรื่อง
ติดต่อ
โทรศัพท์
สำนักงานและธุรการ
นางสาวกุลพธู สุนทรารชุน
02-218-5222
09-9132-6622
หลักสูตรอบรม
  • เคมีและอื่น ๆ
ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์
02-218-5230
  • ความปลอดภัยทั่วไป
ดร.จุฑาสิริ โรหิตรัตนะ
02-218-6190
  • อาชีวอนามัย
นางสาวจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์
02-218-6173
  • ชีวภาพ
นางสาววันวิสา สุดสมัย
02-218-6176
  • รังสี
นางสาวธมลวรรณ หิรัญสถิตย์พร
02-218-6177
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย

ดร.ขวัญนภัส สรโชติ

02-218-5213
โปรแกรม ChemTrack&WasteTrack
นางสาวนิภาพร กุลสุข
02-218-6174
จัดเก็บของเสียสารเคมี
นายธีรพัฒน์ คล้ายมุข
02-218-6175
08-1922-0245
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ดร.ภุชงค์ ศรีอ่วม
02-218-5227