ติดต่อเรา
708 views    
    [16 ก.ย. 64]    

ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.)


เรื่อง
ติดต่อ
โทรศัพท์
อีเมล
สำนักงานและธุรการ
นางสาวกุลพธู สุนทรารชุน
09 9132 6622
kulpathu.s@chula.ac.th
หลักสูตรอบรม
  • เคมีและอื่น ๆ
ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์08 1345 4868woraluk.ma@chula.ac.th
  • อาชีวอนามัย
นางสาวจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์08 9794 8883jutamas.s@chula.ac.th
  • ชีวภาพ
นางสาววันวิสา สุดสมัย09 9334 5050wanwisa.su@chula.ac.th
  • รังสี
นางสาวธมลวรรณ หิรัญสถิตย์พร09 2946 5992tamonwan.h@chula.ac.th
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย

ดร.ขวัญนภัส สรโชติ

08 7701 3850kwannapat.s@chula.ac.th
โปรแกรม ChemTrack&WasteTrack
นายธีรพัฒน์ คล้ายมุข
08 1922 0245recycle4@gmail.com
theerapat.k@chula.ac.th

จัดเก็บของเสียสารเคมีนายธีรพัฒน์ คล้ายมุข
08 1922 0245
recycle4@gmail.com
theerapat.k@chula.ac.th

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานดร.ภุชงค์ ศรีอ่วม
08 9152 2626
puchong.s@chula.ac.th


ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)
อาคารแถบ นีละนิธิ ชั้น 1 ห้อง 114 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0 2218 5222 และ 09 9132 6622 (ธุรการ)
08 9152 2626 (เฉพาะกรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง)
shecu@chula.ac.th
facebook.com/shecu2560
Shecu.chula