บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมฯ
3,860 views    
    [5 ก.พ. 64]    

เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คำชี้แจง:  
บุคลากรที่อยู่ในส่วนงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะขอรับบริการตรวจวัดหรือยืมเครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โปรดอ่านระเบียบการขอรับบริการตรวจวัดและขอยืมเครื่องมือฯ โดยละเอียด พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในเวบไซต์ shecu.chula.ac.th (หัวข้อบริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมฯ) ให้ครบถ้วน


ปฏิทินการให้บริการตรวจวัดและการให้ยืมเครื่องมือ


บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อใช้ในงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นทรัพย์สินของศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)

2.บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะขอรับบริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัย เช่น ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน หรือห้องเรียน เป็นต้น จะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน (ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

3.ผู้รับบริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานต้องอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของ ศปอส.อย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.ศปอส. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยในการปฏิบัติงานทุกกรณี ยกเว้นกรณี เจ้าหน้าที่ ศปอส. ตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหาย


บริการให้ยืมใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (บางรายการ)

เพื่อใช้ในงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นทรัพย์สินของศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)

2. บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะขอยืมเครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัย เช่น ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน หรือห้องเรียน เป็นต้น จะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอยืมเครื่องมือฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน (ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

3. ผู้ขอยืมเครื่องมือฯ ต้องดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติ หากเครื่องมือดังกล่าวได้รับความเสียหาย หรือสูญหาย ในระหว่างการยืม ผู้ยืมหรือผู้บังคับบัญชาต้องทำการซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ยกเว้นในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือการสูญหายดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย

4. ศปอส. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการยืมเครื่องมือฯ ไปใช้งาน

5. ผู้ขอยืมเครื่องมือฯ ต้องส่งผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมพร้อมเครื่องมือฯ ภายในวันที่กำหนดส่งคืน สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานผลการตรวจวัด สำหรับผู้ขอยืมเครื่องมือได้ที่ https://bit.ly/43dbiW1วิธีการใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน