เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2,882 views    
    [11 ก.พ. 62]    
   แบบฟอร์มจัดทำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 แบบฟอร์มจัดทำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (pdf) (38 KB)
 แบบฟอร์จัดทำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (word) (21 KB)
   แบบฟอร์มจัดทำแผนงานและกิจกรรมประจำปี
 แบบฟอร์มจัดทำแผนงาานและกิจกรรมประจำปี (pdf) (80 KB)
 แบบฟอร์มจัดทำแผนงาานและกิจกรรมประจำปี (word) (17 KB)
   แบบแจ้งผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลความปลอดภัย ประจำส่วนงาน
 แบบแจ้งข้อมูลผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลความปลอดภัยประจำส่วนงาน (pdf) (79 KB)
 แบบแจ้งข้อมูลผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลความปลอดภัยประจำส่วนงาน (word) (46 KB)
   แบบแจ้งข้อมูลบุคลากรด้านความปลอดภัย ประจำส่วนงาน
 แบบแจ้งข้อมูลบุคลากรด้านความปลอดภัยประจำส่วนงาน (pdf) (118 KB)
 แบบแจ้งข้อมูลบุคลากรด้านความปลอดภัยประจำส่วนงาน (word) (45 KB)
   แบบรายงานผลปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ฯ ของ คปอ.ส่วนงาน ประจำปี 2565 (word) (42 KB)
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ฯ ของ คปอ.ส่วนงาน ประจำปี 2565 (pdf) (283 KB)
   (ร่าง) คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีอัคคีภัย
 (ร่าง) คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน จุฬาฯ กรณีอัคคีภัย (pdf) (859 KB)
 (ร่าง) คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน จุฬาฯ กรณีอัคคีภัย (word) (2 MB)
   แบบตรวจตราสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน ของสถานที่ทำงาน
 แบบตรวจตราสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของสถานที่ทำงาน (pdf) (160 KB)
 แบบตรวจตราสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของสถานที่ทำงาน (word) (152 KB)
   แบบสำรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร
 แบบสำรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร (pdf) (250 KB)
 แบบสำรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร (word) (299 KB)