เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1,956 views    
    [11 ก.พ. 62]    
   แบบฟอร์มจัดทำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 แบบฟอร์มจัดทำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (pdf) (38 KB)
 แบบฟอร์จัดทำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (word) (21 KB)
(ไม่มีไฟล์)
   แบบฟอร์มจัดทำแผนงานและกิจกรรมประจำปี
 แบบฟอร์มจัดทำแผนงาานและกิจกรรมประจำปี (pdf) (80 KB)
 แบบฟอร์มจัดทำแผนงาานและกิจกรรมประจำปี (word) (17 KB)
   แบบแจ้งผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลความปลอดภัย ประจำส่วนงาน
 แบบแจ้งข้อมูลผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลความปลอดภัยประจำส่วนงาน (pdf) (79 KB)
 แบบแจ้งข้อมูลผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลความปลอดภัยประจำส่วนงาน (word) (46 KB)
   แบบแจ้งข้อมูลบุคลากรด้านความปลอดภัย ประจำส่วนงาน
 แบบแจ้งข้อมูลบุคลากรด้านความปลอดภัยประจำส่วนงาน (pdf) (118 KB)
 แบบแจ้งข้อมูลบุคลากรด้านความปลอดภัยประจำส่วนงาน (word) (45 KB)
   แบบรายงานผลปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ ของ คปอ. ส่วนงาน ประจำปี 2564 (pdf) (266 KB)
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ ของ คปอ. ส่วนงาน ประจำปี 2564 (word) (49 KB)
   (ร่าง) คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีอัคคีภัย
 (ร่าง) คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน จุฬาฯ กรณีอัคคีภัย (pdf) (859 KB)
 (ร่าง) คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน จุฬาฯ กรณีอัคคีภัย (word) (2 MB)
   แบบตรวจตราสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน ของสถานที่ทำงาน
 แบบตรวจตราสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของสถานที่ทำงาน (pdf) (160 KB)
 แบบตรวจตราสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของสถานที่ทำงาน (word) (152 KB)
   แบบสำรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร
 แบบสำรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร (pdf) (250 KB)
 แบบสำรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร (word) (299 KB)