การสำรวจข้อมูลห้องปฏิบัติการ (CU Lab) และคลังกลางเก็บสารเคมี (CU Chem-Store)
3,661 views    
    [21 เม.ย. 63]    
นิยาม
ห้องปฏิบัติการ หมายถึง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้สารเคมี สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสีหรืออุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัยหรือการบริการวิชาการ ซึ่งรวมถึง ห้องปฏิบัติการเครื่องมือ (เช่น AAS,XRD, XRF, GC, HPLC, TEM, SEM ฯลฯ)ห้องกล้องจุลทรรศน์ ห้องชั่งสารห้องเตรียมสารเคมีหรือเตรียมตัวอย่างสำหรับทำปฏิบัติการ  ห้องเตาเผา/เตาอบ ห้องหม้อนึ่งไอน้ำ (autoclave)ห้องสะอาด(clean room) ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(tissue culture room) เป็นต้น 

กรณีห้องปฏิบัติการครอบคลุมบริเวณติดกันมากกว่า 1 ห้อง จะสามารถพิจารณาว่าเป็น 1 ห้องปฏิบัติการได้ในกรณีที่แต่ละห้องมีลักษณะกิจกรรมใกล้เคียงกัน และสามารถเดินทะลุเชื่อมถึงกันได้
คลังกลางเก็บสารเคมี หมายถึง สถานที่ของส่วนงาน / ส่วนงานย่อย ที่ไม่ได้รวมอยู่ในห้องปฏิบัติการใดห้องปฏิบัติการหนึ่ง มีการนำเข้าและให้บริการเบิกจ่ายสารเคมีสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ (CU Lab) และคลังกลางเก็บสารเคมี (CU Chem-store) ที่นี่   


 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล ห้องปฏิบัติการ (CU Lab) และคลังกลางเก็บสารเคมี (CU Chem-Store) (3 MB)
 คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี โดย ESPReL Checklist (3 MB)
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 แบบแจ้งข้อมูลผู้รับผิดชอบสำรวจ/ติดตามข้อมูลความปลอดภัยประจำส่วนงาน (word) (46 KB)
 แบบแจ้งข้อมูลผู้รับผิดชอบสำรวจ/ติดตามข้อมูลความปลอดภัยประจำส่วนงาน (pdf) (79 KB)
 แบบฟอร์มแจ้งผู้รับผิดชอบสำรวจและติดตาม ข้อมูลห้องปฏิบัติการ (CU Lab) และคลังกลางเก็บสารเคมี (CU Chem-store) ประจำส่วนงานย่อย (word) (1 MB)
 แบบฟอร์มแจ้งผู้รับผิดชอบสำรวจและติดตาม ข้อมูลห้องปฏิบัติการ (CU Lab) และคลังกลางเก็บสารเคมี (CU Chem-store) ประจำส่วนงานย่อย (pdf) (283 KB)
 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลห้องปฏิบัติการ (สำหรับ login เข้าระบบฐานข้อมูล CU Lab) (23 KB)
 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลคลังกลางเก็บสารเคมี (สำหรับ login เข้าระบบฐานข้อมูล CU Chem-store) (20 KB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ดร.ขวัญนภัส สรโชติ ได้ที่ 
โทรศัพท์ 02 218 5213, 087 701 3850  
อีเมล: Kwannapat.s@chula.ac.th