การจัดการขยะอันตราย
3,969 views    
    [8 ม.ค. 62]    

ของเสียสารเคมี

      ตามข้อกำหนดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทำการทดลอง/ผู้วิจัย จะต้องจำแนกประเภทของเสียอันตรายและส่งกำจัดตามระบบ ChemTrack&WasteTrack2016 เพิ่มเติม


ขยะติดเชื้อ