หลักสูตรอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565
1,223 views    
    [28 เม.ย. 64]    


หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ด้านความปลอดภัย และเพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ดังนั้น ท่านสามารถตรวจสอบการผ่านการอบรมได้ที่ ข้อมูลผู้ใช้งาน (มุมขวาบน) > ประวัติการอบรม ก่อนสมัครเข้าร่วมหลักสูตร เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกับหลักสูตรเดิมที่เคยอบรมผ่านไป

ข้อกำหนดการเลือกหลักสูตรอบรม 

1. กรณี ส่วนงานมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำส่วนงาน (คปอ.ส่วนงาน)

2. กรณี ส่วนงานไม่มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำส่วนงาน (คปอ.ส่วนงาน)

ท่านสามารถตรวจสอบการผ่านการอบรมของท่านได้ที่ ข้อมูลผู้ใช้งาน (มุมบนขวา) > ประวัติการอบรม 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)  วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2565  สมัครอบรมที่นี่

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 สมัครอบรมที่นี่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธมลวรรณ หิรัญสถิตย์พร โทรศัพท์ 02 218 6177