ชีวภาพ
1,471 views    
    [6 พ.ย. 62]    
โปสเตอร์ ศปอส.
 แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (905 KB)
 แนวปฏิบัติการทิ้งของเสียอันตรายทางชีวภาพ (2 MB)
Infographic กฎหมายน่ารู้
1. การเลิกการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
2. การจัดทำและส่งรายงานประจำปี
3. การส่งรายงานการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
4. ผู้ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
5. ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
6. สถานปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
7. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
8. การดำเนินการกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
9. การทำให้สิ้นสภาพ และการทำลายเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
10. การส่งมอบ และรับมอบเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
11. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ต้องควบคุม
12. หน่วยงานตามมาตรา 28
Infographic คู่มือสำหรับประชาชน
1. การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย  นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1
2. การต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1
3. การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีย้ายสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
4. การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีเพิ่มสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
5. การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีย้ายสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
6. การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีเพิ่มสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
7. การขอแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีแก้ไขผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง)
8. การขอแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีแก้ไขผู้ดำเนินการ)
9. การขอแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีแก้ไขผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ)
10. การขอแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีเพิ่มเติม/ยกเลิกรายการเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
11. การขอแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีแก้ไขชื่อหน่วยงาน)
12. การขอแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีแก้ไขที่อยู่หน่วยงาน)
13. การขอแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีแก้ไขเพิ่มเติมต้นทางนำเข้า หรือปลายทางส่งออก)
14. การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1
15. การแจ้งเลิกหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1
16. การขอรับใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เชื้อโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2
17. การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เชื้อโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2
18. การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในใบอนุญาต (กรณีย้ายสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
19. การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในใบอนุญาต (กรณีเพิ่มสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
20. การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในใบอนุญาต (กรณีย้ายสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
21. การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในใบอนุญาต (กรณีเพิ่มสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
22. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต (กรณีแก้ไขผู้รับใบอนุญาต)
23. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต (กรณีแก้ไขผู้ดำเนินการ)
24. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต (กรณีแก้ไขผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ)
25. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต (กรณีเพิ่มเติม/ยกเลิกรายการเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
26. การขอแก้ไขแปลงรายการในใบอนุญาต (กรณีแก้ไขชื่อหน่วยงาน)
27. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต (กรณีแก้ไขที่อยู่หน่วยงาน)
28. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต (กรณีแก้ไขเพิ่มเติมต้นทางนำเข้า หรือปลายทางส่งออก)
29. การออกใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เชื้อโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2
30. การแจ้งเลิกใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์