ชีวภาพ
1,099 views    
    [6 พ.ย. 62]    
โปสเตอร์ ศปอส.
 แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (905 KB)
 แนวปฏิบัติการทิ้งของเสียอันตรายทางชีวภาพ (2 MB)
โปสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 การเลิกการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (282 KB)
 การจัดทำและส่งรายงานประจำปีในการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (453 KB)
 การส่งรายงานการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ (600 KB)
 ผู้ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 (805 KB)
 ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 (798 KB)
 สถานปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 (600 KB)
 การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย  นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 (254 KB)
 การต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 (278 KB)
 การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีย้ายสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์) (266 KB)
 การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีเพิ่มสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์) (297 KB)
 การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีย้ายสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์) (308 KB)
 การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีเพิ่มสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์) (296 KB)
 การขอแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีแก้ไขผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง) (264 KB)
 การขอแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีแก้ไขผู้ดำเนินการ) (279 KB)
 การขอแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีแก้ไขผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ) (255 KB)
 การขอแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง  (กรณีเพิ่มเติม/ยกเลิกรายการเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์) (295 KB)
 การขอแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีแก้ไขชื่อหน่วยงาน) (272 KB)
 การขอแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีแก้ไขที่อยู่หน่วยงาน) (272 KB)
 การขอแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีแก้ไขเพิ่มเติมต้นทางนำเข้า หรือปลายทางส่งออก) (252 KB)
 การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 (294 KB)
 การแจ้งเลิกหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 (288 KB)
 การขอรับใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เชื้อโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 (272 KB)
 การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เชื้อโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 (258 KB)
 การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในใบอนุญาต (กรณีย้ายสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์) (246 KB)
 การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในใบอนุญาต (กรณีเพิ่มสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์) (279 KB)
 การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในใบอนุญาต (กรณีย้ายสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์) (271 KB)
 การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในใบอนุญาต (กรณีเพิ่มสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์) (305 KB)
 การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต (กรณีแก้ไขผู้รับใบอนุญาต) (239 KB)
 การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต (กรณีแก้ไขผู้ดำเนินการ) (286 KB)
 การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต (กรณีแก้ไขผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ) (274 KB)
 การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต (กรณีเพิ่มเติม/ยกเลิกรายการเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์) (276 KB)
 การขอแก้ไขแปลงรายการในใบอนุญาต (กรณีแก้ไขชื่อหน่วยงาน) (242 KB)
 การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต (กรณีแก้ไขที่อยู่หน่วยงาน) (272 KB)
 การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต (กรณีแก้ไขเพิ่มเติมต้นทางนำเข้า หรือปลายทางส่งออก) (257 KB)
 การออกใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เชื้อโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 (269 KB)
 การแจ้งเลิกใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (246 KB)