อบรม / สัมมนา / ประชุม
วิธีอบรม :
ความปลอดภัยทั่วไป
อาชีวอนามัย
วันที่จัด: 10 มิ.ย.
วันที่รับสมัคร: 30 พ.ค. - 8 มิ.ย.
วันที่จัด: 1 ก.ค. - 31 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 มิ.ย. - 29 มิ.ย.
วันที่จัด: 7 ก.ค. - 8 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 มิ.ย. - 1 ก.ค.
วันที่จัด: 8 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 มิ.ย. - 1 ก.ค.
วันที่จัด: 11 ก.ค. - 12 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 12 พ.ค. - 1 ก.ค.
วันที่จัด: 25 ก.ค. - 26 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 8 ก.ค. - 20 ก.ค.
วันที่จัด: 25 ก.ค. - 27 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 8 ก.ค. - 20 ก.ค.
วันที่จัด: 1 ก.ย. - 30 ก.ย.
วันที่รับสมัคร: 1 ส.ค. - 30 ส.ค.
เคมี
วันที่จัด: 1 เม.ย. - 31 ธ.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 เม.ย. - 16 ธ.ค.
วันที่จัด: 1 ก.ค. - 31 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 ก.ค. - 31 ก.ค.
วันที่จัด: 1 ก.ค. - 31 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 ก.ค. - 31 ก.ค.
วันที่จัด: 7 ก.ค. - 8 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 12 เม.ย. - 1 ก.ค.
วันที่จัด: 25 ก.ค. - 27 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 8 ก.ค. - 20 ก.ค.
ชีวภาพ
วันที่จัด: 19 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 20 มิ.ย. - 4 ก.ค.
วันที่จัด: 25 ก.ค. - 27 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 ก.ค. - 12 ก.ค.
วันที่จัด: 25 ก.ค. - 27 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 8 ก.ค. - 20 ก.ค.
วันที่จัด: 30 พ.ย. - 2 ธ.ค.
วันที่รับสมัคร: 3 ต.ค. - 11 พ.ย.
รังสี
ห้องปฏิบัติการ
วันที่จัด: 1 เม.ย. - 31 ธ.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 เม.ย. - 16 ธ.ค.
วันที่จัด: 1 ก.ค. - 31 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 ก.ค. - 31 ก.ค.
วันที่จัด: 1 ก.ค. - 31 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 ก.ค. - 31 ก.ค.
วันที่จัด: 7 ก.ค. - 8 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 12 เม.ย. - 1 ก.ค.
วันที่จัด: 19 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 20 มิ.ย. - 4 ก.ค.
วันที่จัด: 25 ก.ค. - 26 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 8 ก.ค. - 20 ก.ค.
วันที่จัด: 25 ก.ค. - 27 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 1 ก.ค. - 12 ก.ค.
วันที่จัด: 25 ก.ค. - 27 ก.ค.
วันที่รับสมัคร: 8 ก.ค. - 20 ก.ค.
วันที่จัด: 30 พ.ย. - 2 ธ.ค.
วันที่รับสมัคร: 3 ต.ค. - 11 พ.ย.