รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
2,564 views    
    

   คณะครุศาสตร์

   คณะจิตวิทยา

   คณะทันตแพทยศาสตร์

   คณะนิติศาสตร์

   คณะนิเทศศาสตร์

   คณะพยาบาลศาสตร์

   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

   คณะแพทยศาสตร์

   คณะเภสัชศาสตร์

   คณะรัฐศาสตร์

   คณะวิทยาศาสตร์

   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

   คณะวิศวกรรมศาสตร์

   คณะศิลปกรรมศาสตร์

   คณะเศรษฐศาสตร์

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

   คณะสหเวชศาสตร์

   คณะสัตวแพทยศาสตร์

   คณะอักษรศาสตร์

   บัณฑิตวิทยาลัย

   โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วิทยาลัยประชากรศาสตร์

   วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

   ศูนย์กฎหมายและนิติการ

   ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

   ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศูนย์การศึกษาทั่วไป

   ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

   ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

   ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกฯ

   ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท

   ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

   ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ

   ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

   ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ

   ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศูนย์บริหารกลาง

   ศูนย์บริหารความเสี่ยง

   ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

   ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา

   ศูนย์ยุโรปศึกษา

   ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศูนย์รัสเซียศึกษา

   ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน

   ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์

   ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ

   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

   ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง

   ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยภูมิภาคเอเชีย

   ศูนย์สัตว์ทดลอง

   ศูนย์สื่อสารองค์กร

   ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ

   ศูนย์อาเซียนศึกษา

   ศูนย์อินเดียศึกษา

   สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   สถาบันการขนส่ง

   สถาบันขงจื่อ

   สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ

   สถาบันไทยศึกษา

   สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

   สถาบันภาษา

   สถาบันภาษาไทยสิรินธร

   สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

   สถาบันวิจัยพลังงาน

   สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

   สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

   สถาบันวิจัยสังคม

   สถาบันเอเชียศึกษา

   สภาคณาจารย์

   สำนักงานการทะเบียน

   สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

   สำนักงานมหาวิทยาลัย

   สำนักงานวิทยทรัพยากร

   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

   สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

   สำนักบริหารกิจการนิสิต

   สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

   สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

   สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ

   สำนักบริหารระบบกายภาพ

   สำนักบริหารวิจัย

   สำนักบริหารวิชาการ

   สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ

   สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

   สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน

   สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร