มอก. 2677-2558 กับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
321 views    
    [28 ธ.ค. 60]    

ศปอส. ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติที่การเกี่ยวกับสารเคมีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558) ดังนี้

  • ห้องวิจัยด้านการสกัด (Extraction) ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์                                                                            
  • หน่วยวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการ Research Laboratory 1 ห้อง 1003/1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย(ศสอ.)

 และได้จัดทำบทสัมภาษณ์หัวหน้าห้องปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้อง  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ นำประสบการณ์การดำเนินงานของแต่ละแห่งเพื่อถ่ายทอดให้กับผู้สนใจในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนา กระบวนการและวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและสามารถจัดการกับข้อจำกัดได้อย่างถูกต้อง และมุ่งเน้นการดำเนินงานให้ครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน (Plan) การนำไปปฏิบัติ (Do)  การติดตามและประเมินผล (Check) และการทบทวนการจัดการ (Act) ต่อเนื่องกันจนเป็นระบบและเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

อ่านบทสัมภาษณ์ >>>

 มอก.2677-2558 กับห้องปฏิบัติการสารเคมีในจุฬาฯ.pdf (1 MB)