อบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย"  
วันที่ 28-29 มกราคม 2562 เวลา 16.30 - 19.00 น. ณ ห้อง 208 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์
 คู่มือ ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย (6 MB)
 เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย (5 MB)