อบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย"  
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 - 19.00 น. ณ ห้อง 208 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์
 คู่มือ ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย (6 MB)
 เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย.pdf (5 MB)