อบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย"  
3,110 views    
    [24 ต.ค. 61]    
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 - 19.00 น. ณ ห้อง 208 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์
 คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย (6 MB)
 เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย (5 MB)