อบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย"  
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 - 19.00 น. ณ ห้อง 208 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์
 คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับ.pdf (6 MB)
 เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย (5 MB)