ฝุ่นละออง PM 2.5 ตัวการหมอกควันในกรุงเทพ ฯ
585 views    
  ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.)  [2 ม.ค. 62]    

ที่มารูป Thai News Pix ถ่าย ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561


          สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีหมอกควันหนาตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งคาดว่าแหล่งกำเนิดมาจากมลพิษทางจราจร และการก่อสร้าง ศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) จึงได้ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณหน้าสำนักงาน ศปอส. จุฬาฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 

8.30 -16.30 น. พบว่า ความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงเท่ากับ 0.206 mg/mเกินมาตรฐาน 4 เท่าโดยมีช่วงความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 0.174 0.334 mg/m

ซึ่งเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.05 mg/m3
เมื่อนำความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงมาคำนวณค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AirQuality Index, AQI)โดยอ้างอิงการแปลผลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าดัชนีคุณภาพ

อากาศที่ตรวจวัดได้อยู่ในระดับสีแดง ซึ่งหมายถึงความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือ

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่นหน้ากาก N95 และหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์


ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (แหล่งอ้างอิง:กรมควบคุมมลพิษ)


ผลคำนวณค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ณศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬา ฯ 

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา  8.30 16.30 น.
 ฝุ่นละออง PM 2.5 ตัวการหมอกควันในกรุงเทพ ฯ (431 KB)