อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Neurobehavioral Assessment and Statistical Analysis
226 views    
    [16 พ.ย. 63]    

     เมื่อวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Neurobehavioral Assessment and Statistical Analysis โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจาก Life Di Center สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางประสาทพฤติกรรมศาสตร์ ผลจากการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้พื้นฐานทางสถิติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ต่อไป