โครงการสำรวจและทดสอบประสิทธิภาพเทปตรวจหาการรั่วซึมของก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen Detection Tape)
633 views    
    [16 ธ.ค. 63]    

ดำเนินการโดย :

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ ร่วมกับ บริษัท นิตโต้มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด


วัตถุประสงค์ : 

เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการที่มีการใช้งานก๊าซไฮโดรเจน (H2) ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อนำผลิตภัณฑ์ Hydrogen detection tape มาทดลองใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และขยายผลไปยังห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ทั้งภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ


กลุ่มเป้าหมาย : 

ส่วนงาน/ห้องปฏิบัติการที่มีการใช้ก๊าซไฮโดรเจน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. ทราบข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงถึงความเหมาะสมของสินค้าเมื่อนำมาใช้ภายในห้องปฏิบัติการ
2. สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อนำไปประยุกต์ในห้องปฏิบัติการและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้จริง


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2564 

รับจำนวนจำกัด!!!

สมัครได้ที่นี่ http://bit.ly/H2TAPE0


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ภุชงค์ ศรีอ่วม โทรศัพท์ 0-2218-5227 หรือ 09-9132-6622