กำหนดการสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย (Thai version: e-Learning)
4,889 views    
    [4 ม.ค. 64]    

!! การสอบวัดความรู้ จะจัดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 2, 9 และ 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งท่านสามารถเลือกลงทะเบียนสอบได้เพียง  1 ครั้ง/วัน เท่านั้น !!         

*สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย ก่อนเดือนธันวาคม 2564 (Thai version: e-Learning) และผู้สอบซ่อมเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์  โทร 08 1345 4868