ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
152 views    
    [16 พ.ย. 63]    

 สรุปสาระสำคัญ

- การเรียนการสอน ให้ผู้สอนเน้นจัดการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่มีทั้งรูปแบบที่นิสิตสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลา (Asynchronous Learning) ร่วมกับรูปแบบที่เปิดโอกาสอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกันในเวลาเดียวกัน (Synchronous Learning) สำหรับวิชาภาคปฏิบัติเน้นการใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) และในกรณีจัดอภิปรายหรือเรียนรู้ร่วมกันในเวลาเดียวกันผ่านระบบเสมือนจริง (Virtual Learning) ตามความเหมาะสม

- การฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศ ให้ส่วนงานพิจารณาการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศ ส่วนงานสามารถพิจารณาให้มีตามปกติแต่ต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันโรค หรือการปรับระยะเวลา การแยกหรือกระจาย การสลับ การยกเลิกได้  โดยการยกเลิกหรือปรับรูปแบบต้องดำเนินการไม่กระทบต่อมาตรฐานหรือข้อกำหนดของแต่ละสภาวิชาชีพ

- การวัดประเมินผล ให้ส่วนงานสามารถจัดให้มีการสอบได้ตามความจำเป็น โดยพิจารณา จำนวนผู้สอบต่อห้องเรียน ความพร้อมและความสามารถในการจัดการตามความเหมาะสม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 รัฐบาล มหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

รายละเอียดเพิ่มเติม :  https://www.chula.ac.th/news/36416/