ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 2 มกราคม 2564
163 views    
    [2 ม.ค. 64]    

สรุปสาระสำคัญ

- ให้มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

- ขอให้นิสิตหรือบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามข่าวสารจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

- ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะคลี่คลาย

- ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง เว้นแต่ได้รับการสั่งการหรืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล ยกเว้นผู้ที่ต้องมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ

- งดกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องมาพบกัน โดยอาจเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปพ้นจากวันที่ 31 มกราคม 2564 หรือปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบอื่นก็ได้

- หากนิสิตหรือบุคลากรมีอาการของโรค COVID-19 หรือเกิดความกังวลใจว่าจะติดเชื้อโรคดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-0568 (ในวันและเวลาทำการ) หรือสายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-761-0988 (ตลอด 24 ชั่วโมง) เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือนัดหมายมาตรวจคัดกรอง

รายละเอียดเพิ่มเติม :  https://www.chula.ac.th/news/37330/