ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564
881 views    
    [3 ม.ค. 64]    

สรุปสาระสำคัญ

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 นั้น และเพื่อแก้ไขสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้

1. การห้ามใช้อาคาร หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

2. การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

3. การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

4. เงื่อนไขการเปิดดำเนินการ ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

5. มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่

6. การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด

7. ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลานี้

8. ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 16