ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
674 views    
    [4 ม.ค. 64]    

สรุปสาระสำคัญ

ผู้ว่าฯ กทม. อาศัยอำนาจตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563, ประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564, ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ประกอบกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 จึงให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังต่อไปนี้

1. ปิดสถานที่

ให้ขยายเวลาปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถานศึกษาทุกประเภทตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ออกไปถึงวันที่ 31 ม.ค. 2564 โดยให้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาคารสถานที่ต่าง ๆ จะใช้ได้ในกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรืออุปการะแก่บุคคล และกิจกรรมของราชการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจาก กทม. แล้วเท่านั้น

2. กำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมสำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ซึ่งไม่รวมถึงสถานที่บริการ ผับ บาร์ ให้เปิดบริการได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

3. สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง/รับฝากสัตว์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้

4. การประชุม สัมมนา ที่มีผู้ร่วมงานเกิน 200 คน หรือการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ ที่ทำให้เกิดการชุมนุมเกิน 300 คน ต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคติดต่อสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร ก่อนการจัดงาน

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

อ่านรายละเอียดและเอกสารแนบท้ายประกาศ ได้ที่ : ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 16