ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
176 views    
    [15 ม.ค. 64]    

สรุปสาระสำคัญ

- ให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด
- การฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศ ให้ปรับรูปแบบเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด และนัดประเมินหรือให้ข้อสังเกตแก่นิสิตเป็นระยะ ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
- การวัดและการประเมินผลผู้เรียน ให้ปรับรูปแบบเป็นการใช้วิธีการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด
- การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ ให้ปรับรูปแบบเป็นการใช้วิธีการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/37648/