ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
148 views    
    [28 ม.ค. 64]    

สาระสำคัญ

- ให้เปิดที่ทำการตั้งแต่ 1 ก.พ. 2564 หากมีความจำเป็น สามารถเปิดทำการล่าช้าได้ภายในวันที่ 8 ก.พ. 2564
- เมื่อเปิดทำการแล้ว ให้ส่วนงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
- การเรียน การสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ใช้ประกาศจุฬาฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (ผสมผสาน เน้นออนไลน์)
- การจัดกิจกรรมให้คำนึงถึงความจำเป็น หลีกเลี่ยงคนจำนวนมาก เน้นการจัดแบบออนไลน์
- การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาจำนวนหรือสัดส่วน WFH ตามที่เห็นสมควร
- กรณีนิสิตหรือบุคลากร ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาเบื้องต้น และเสนอเรื่อง ต่อคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 เพื่อพิจารณาอนุญาต
- การจัดการเรียน การสอน การวัดผล และการประเมินผล รวมถึงการจัดกิจกรรมใด ๆ สำหรับโรงเรียนสาทิต จุฬาฯ ให้คณบดีคณะครุศาสตร์สั่งได้ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและประสิทธิภาพของการเรียนการสอนเป็นสำคัญ

ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.chula.ac.th/news/38093/