ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาส กรณีมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
150 views    
    [7 ก.พ. 64]    

สาระสำคัญ

- ให้บุคลากรผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสทุกรายปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง พร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

- ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสเข้าไปในอาคารตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น.ของวันถัดไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสทุกรายปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) เข้าหรือออกจากที่พักอาศัยเฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้น
(2) ลงทะเบียนเข้า-ออกผ่านแอปพลิเคชันหมอชนะหรือวิธีการอื่นที่ตามที่กำหนด
(3) ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 รวมทั้งประกาศและคำสั่งของทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.chula.ac.th/news/43071/