ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 3/2564 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
125 views    
    [7 ก.พ. 64]    

สาระสำคัญ

ตามที่ได้ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 1 และ 2/2564 ลงวันที่ 5 และ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

และหลังจากตรวจพบผู้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพิ่มเติมอีก 3 คน ซึ่งพักอยู่ห้องตรงข้ามและห้องเยื้องกับผู้ป่วยกลุ่มเดิมและมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกัน

คณะกรรมการจึงกำหนดมาตรการในดำเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. สอบสวนโรคผู้ป่วย 3 คนใหม่โดยเร็วที่สุด

2. ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยทันที

3. ให้ปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำหรับกรณีอื่น ๆ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณาตามความเหมาะสม

4. ให้จุฬานิวาสเป็นเขตต้องดูแลเป็นพิเศษโดยดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกแก่ผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสให้ครบทุกคนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/43068/