ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
142 views    
    [11 ก.พ. 64]    

สาระสำคัญ

1. ให้มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 12 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2. ขอให้นิสิตและบุคลากรเลี่ยงออกจากสถานที่พักอาศัย การเดินทางไปยังที่ชุมนุมชนหรือการพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น
3. ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้
4. ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ และรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด
5. กรณีบุคลากรที่มีหน้าที่หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หัวหน้าส่วนงานอาจสั่งให้บุคลากรคนใดมาปฏิบัติงาน หรือดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นก็ได้


รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/43396/