ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
166 views    
    [25 ก.พ. 64]    

สาระสำคัญ
-  ให้เปิดสถานที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้เปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
- ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ทางราชการมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานกำหนดอย่างเคร่งครัด
- การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย ขอให้คำนึงถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรม และเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
- ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้กำหนดให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการ หรือปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยได้ตามที่เห็นสมควร โดยอาจงด ลด สลับหรือเหลื่อมวันหรือเวลาในการมาปฏิบัติงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.chula.ac.th/news/43991/