ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
158 views    
    [25 ก.พ. 64]    

สาระสำคัญ

1. ด้านการเรียนการสอน ให้ผู้สอนเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามความเหมาะสม

2. ด้านการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศ สามารถมีได้ตามปกตตามความเหงาะสม

3. ด้านการวัดและประเมินผล สามารถพิจารณาจัดให้มีการสอบหรือการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรภายใต้สังกัดได้ โดยให้พิจารณาถึงความจำเป็น จำนวนผู้สอบต่อห้องสอบรวมทั้งความพร้อมและความสามารถในการจัดการรูปแบบที่ยืดหยุ่น

4. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ตามที่ทางราชการ มหาวิทยาลัย หรือสภาวิชาชีพกำหนดไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.chula.ac.th/news/43996/