ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
134 views    
    [16 เม.ย. 64]    

สาระสำคัญ

1. ยกเลิกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

2. ด้านการเรียนการสอน ให้ผู้สอนเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด

3. ด้านการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศ ของแต่ละหลักสูตรให้ปรับเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด หรือหัวหน้าส่วนงานจะพิจารณาให้นิสิตออกไปฝึกงาน ทัศนศึกษา หรือดูงานภายในประเทศได้ เฉพาะกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่ง

4. ด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียน หรือการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ให้ปรับรูปแบบเป็นการใช้วิธีการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด


รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.chula.ac.th/news/45586/