ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 18 เมษายน 2564
228 views    
    [18 เม.ย. 64]    

สาระสำคัญ

1. ขยายเวลาปิดสถานที่ทำการในเขตกรุงเทพฯ ออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

2. ให้ปิดสถานที่ทำการนอกเขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 - 23 พฤษภาคม 2564 และขอให้นักเรียน นิสิต และบุคลากรปฏิบัติการตาม ประกาศจุฬาฯ เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 ต่อไปอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.chula.ac.th/news/45638/