ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
137 views    
    [17 พ.ค. 64]    

สาระสำคัญ

1. ขยายเวลาปิดสถานที่ทำการในเขตกรุงเทพฯ และนอกเขตกรุงเทพฯ ออกไปถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564
2. ขอให้นักเรียน นิสิต และบุคลากรปฏิบัติตามประกาศจุฬาฯ เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 ต่อไปอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.chula.ac.th/news/47016/