กำหนดการงาน Chula Safety 2021
2,626 views    
    [11 มิ.ย. 64]    


วันที่

เวลา
กิจกรรม
ช่องทางการเข้าร่วม
18 สิงหาคม 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
9.00 - 12.00
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม" 
วิทยากร :
1.  ดร.เอกราช สมบัติสวัสดิ์          วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ
2. ผศ.ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ
                                                       (ผู้เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตรจากศปอส.)


12.00 - 13.00

เกมตอบคำถามชิงรางวัล

13.00 - 15.00


14.00 - 15.00

พิธีเปิด
เวทีเสวนา หัวข้อ "เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตวิถีใหม่รั้วจุฬาฯ"
โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
1. ศ. ดร. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์              รองอธิการบดี จุฬาฯ
2. อ. ทพ. ดร. ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ      รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
3. ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
4. คุณพงศ์วิกรานต์ วิศรุตโชติกุล   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย บริษัท MBK จำกัด                                                             (มหาชน)
ดำเนินรายการโดย อ. ดร. เจษฎา ศาลาทอง   คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ


15.00 - 15.15
วีดิทัศน์แสดงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ คปอ.ส่วนงาน

15.15 - 16.00
มอบรางวัล/ประกาศนียบัตร
วันที่

เวลา
กิจกรรม
ช่องทางการเข้าร่วม
19 สิงหาคม 2564
9.00 - 12.00
อบรม เรื่อง "การดูแลสุขภาพจิตกับการทำงาน-การเรียนออนไลน์"
วิทยากร : อาจารย์ ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์  
  รองคณบดี คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

(ผู้เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตรจากศปอส.)
12.00 - 13.00

เกมตอบคำถามชิงรางวัล
13.00 - 15.00
เวทีเสวนา หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ใส่ใจ BCP"
โดยผู้ร่วมเสวนา มีดังนี้
1. ผศ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์       CBCI ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ จุฬาฯ
2. คุณสุนทร เป้าปิด                Corporate Strategic and Risk Management Manager, บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
3. คุณคณณัฏฐ์ เจริญธรรมโชค   Risk Management Officer ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
4. คุณกันฤทัย มีช้าง               นักศึกษาปริญญาเอก Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
5. คุณศันสนีย์ สภาพไทย        นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาฯ
ดำเนินรายการโดย คุณพรสวรรค์ จารุพันธ์ ผู้ประกาศข่าว PoliceTV


15.30 – 17.00
เสวนา เรื่อง “นิสิตกับชีวิตวิถีใหม่ในรั้วจามจุรี”
ผู้ร่วมเสวนา :  Chula Safety Ambassador 2020 มีดังนี้
1.นายศุภณัฐ เดชะเทศ              ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.นางสาวณัฐมนต์ เกษมสุข     ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์
3.นางสาวเรืองภรณ์ ปิ่นแสง    คณะสัตวแพทยศาสตร์
4.นายสิรวิชญ์ แซ่อึ่ง                 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
5.นางสาวชัญญา ศิรินภาพันธ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินรายการโดย นางสาวศรีสุดา ศรีสุราช คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่

เวลา
กิจกรรม
ช่องทางการเข้าร่วม
20 สิงหาคม 2564


9.00 - 12.00
อบรม เรื่อง "การป้องกันอัคคีภัย" 
วิทยากร : อาจารย์บุษกร แสนสุข
                 ผู้เชี่ยวชาญระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
(ผู้เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตรจากศปอส.)
12.00 - 13.00

เกมตอบคำถามชิงรางวัล
13.00 - 15.00

สัมมนา เรื่อง "fake news ด้านความปลอดภัย" 
วิทยากร :
1.  รศ.ดร.พนม คลี่ฉายา       หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
2. นายพีรพล อนุตรโสตถิ์    พิธีกรรายการชัวร์ก่อนแชร์ ช่อง MCOT 30
ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย
ดร.ภุชงค์ ศรีอ่วม ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม