ผลงาน คปอ. ส่วนงาน
844 views    
    [11 มิ.ย. 64]    

กิจกรรมนำเสนอผลงานการดำเนินงานของ คปอ. ส่วนงาน

" เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับนิสิตและบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
วิดีทัศน์แสดงผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ประจำส่วนงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย