โครงการประกวดส่วนงานด้านความปลอดภัยโดดเด่น ประจำปี 2564
858 views    
    [19 มิ.ย. 64]    

ประกาศผล "โครงการประกวดส่วนงานด้านความปลอดภัยโดดเด่นประจำปี พ.ศ. 2564

"เพื่อเป็นเกียรติแก่ส่วนงานซึ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง