โครงการประกวดบุคลากรด้านความปลอดภัยโดดเด่น ประจำปี 2564
950 views    
    [19 มิ.ย. 64]    

ประกาศผล “โครงการประกวดบุคลากรด้านความปลอดภัยโดดเด่น” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 

เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ