ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564
132 views    
    [27 มิ.ย. 64]    

สรุปสาระสำคัญ

1. ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพฯ และนอกเขตกรุงเทพฯ ออกไปตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2564 จนถึงวันที่ 1 ส.ค. 2564

2. ขอให้นักเรียน นิสิต และบุคลากรปฏิบัติตามประกาศ จุฬาฯ เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2564 ต่อไปอย่างเคร่งครัด

3. ระหว่างเวลาที่ปิดสถานที่ทำการตามข้อ 1 บุคลากรหรือนิสิตจะอนุมัติหรืออนุญาตเข้าภายในมหาวิทยาลัยได้ก็ต่อเมื่อได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มแรก หรือวัคซีน Sinovac เข็มที่สอง มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน

กรณีมีเหตุจำเป็นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลเสนอเรื่องพร้อมทั้งเหตุผลประกอบเพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 พิจารณา

4. บุคลากรหรือนิสิตจะได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติงานหรือทำวิจัยยังต่างจังหวัด ก็ต่อเมื่อได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มแรกหรือวัคซีน Sinovac เข็มที่สอง มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง และเมื่อได้รับอนุมัติหรืออนุญาตแล้ว ขอให้บุคลากรหรือนิสิตนั้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่เดินทางไปกำหนดอย่างเคร่งครัด


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/48146/