ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
141 views    
    [10 ก.ค. 64]    

สาระสำคัญ

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรค COVID-19 แก่นักเรียน นิสิตและบุคลากรให้เข้มงวดยิ่งขึ้น รวมทั้งให้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้
- ยกเลิกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564
- ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการออกไปตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

- ให้บุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง


รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/48578/