ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564
118 views    
    [26 ก.ค. 64]    

สาระสำคัญ

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรค COVID-19 แก่นักเรียน นิสิตและบุคลากรให้เข้มงวดยิ่งขึ้น รวมทั้งให้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้
- ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครออกไปตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 - 5 กันยายน 2564

- ให้บุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง


รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/49082/