ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 24 กันยายน 2564
131 views    
    [24 ก.ย. 64]    

สรุปสาระสำคัญ

- ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการออกไปตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม :  https://www.chula.ac.th/news/50892/