ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
117 views    
    [25 ต.ค. 64]    

สรุปสาระสำคัญ


- ให้เปิดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยทั้งที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

- อนุญาตให้บุคคลเข้าพื้นที่เฉพาะผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานหรือได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.chula.ac.th/news/51571/