ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
88 views    
    [24 พ.ย. 64]    

สรุปสาระสำคัญ

- ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาอนุญาต และกำหนดจำนวนผู้ที่จะเข้าพื้นที่ให้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนบุคลากรหรือนิสิตที่สังกัดส่วนงานหรือหน่วยงานนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.chula.ac.th/news/54276/