ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
89 views    
    [21 ธ.ค. 64]    

สรุปสาระสำคัญ

- ให้เปิดที่ทำการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.chula.ac.th/news/57861/