การอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น
106 views    
    [27 ม.ค. 65]    

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. ศปอส. (SHECU) ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ให้กับบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) โดยมีการบรรยายและการฝึกปฏิบัติใช้ถังดับเพลิงในการดับไฟ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในเหตุการณ์อัคคีภัย สามารถอพยพออกจากสถานที่เกิดเหตุได้อย่างถูกวิธี รวมถึงเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เข้าระงับเหตุได้ทันท่วงที ช่วยลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมทักษะต่อยอดในการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศด้วย โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 41 ท่าน จาก 17 ส่วนงาน