ประกาศ จุฬาฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2565
110 views    
    [31 ม.ค. 65]    

สรุปประเด็นดังนี้

1. ยกเลิกประกาศ จุฬาฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2564

2.  ทุกกิจกรรมที่จะจัด ต้องผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดี คณบดีหรือรองคณบดีหรือผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิตที่ได้รับมอบหมาย และควรมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิต

3. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป ให้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบพบหน้า จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

4. การจัดกิจกรรมแบบพบหน้า ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (8 ข้อ) ตามประกาศฉบับนี้

5. กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิตหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด


อ่านประกาศเพิ่มเติม : https://www.chula.ac.th/news/62272/