อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1/2565
108 views    
    [8 มี.ค. 65]    

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2565 ศปอส. (SHECU) จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1/2565 ให้แก่บุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ โดยมีบุคลากรจาก 9 ส่วนงาน เข้าร่วมการอบรมการอบรม รวมทั้งสิ้น 30 ท่าน  

          การอบรมครั้งนี้แบ่งเป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานในที่อับอากาศ ตั้งแต่การขออนุญาตทำงาน การตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศ การปิดกั้นพื้นที่ การเตรียมเส้นทางฉุกเฉิน การควบคุมงาน การปฏิบัติงานและการตรวจวัดสภาพอากาศ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น (CPR) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน