ประชุมเครือข่าย คปอ.  ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565
97 views    
    [15 มี.ค. 65]    

     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ศปอส. (SHECU) ได้จัดประชุมเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือเครือข่าย คปอ. (ออนไลน์) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนด้วย โดย 

    คณะพยาบาลศาสตร์ นำเสนอการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ โดยภาพรวมของคณะที่มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3 ด้าน คือ ด้านการประหยัดพลังงาน  ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะกิจกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยเป็นการเข้าร่วมกิจกรรม “ฟิตหุ่นเฟิร์ม เติมความมั่นใจ ” ของกรมควบคุมโรคและเครือข่ายคนไทยไร้พุง ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันประเภททีมในหน่วยงานผ่านแอปพลิเคชัน ไทยสุข เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรในส่วนงานมีสุขภาพชีวิตที่ดี  

    คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอในส่วนของงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของภาควิชาฟิสิกส์ ที่มีการยกระดับความปลอดภัย ตั้งแต่ประเมินความเสี่ยงห้องปฏิบัติการและการวิจัย  สำรวจความเสี่ยงด้านอัคคีภัยอบรมให้ความรู้แก่นิสิตและบุคลากรเกี่ยวกับ ซ้อมอพยพหนีไฟของคณะ และการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยเพิ่มเติม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

     ในส่วนของ ปอสได้นำกรณีศึกษาจากระบบรายงานอุบัติการณ์ จากห้องปฏิบัติการที่มีการทำปฏิติการแล้วเกิดเหตุระเบิดขึ้น และกรณีการใช้งานและดูแลระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มาถอดบทเรียนให้เครือข่าย คปอได้เรียนรู้ลักษณะอันตรายและแนวทางการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ ศปอส. ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีบุคลากรจุฬาฯ เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 157 คน